"Je mag alles van me weten behalve mijn ..."

 

 

Privacy verklaring


In het kader van de Privacywetgeving (AVG) staat hier beschreven hoe De Vlinder Speltherapie zorgvuldig omgaat met privé gegevens.

   

  Persoonsgegevens


  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend speltherapeut, een dossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht en opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die na expliciete toestemming  opgevraagd kunnen worden bij andere zorgverleners en of instanties, bijvoorbeeld de huisarts of school.
  Om de privacy te waarborgen, zorgt de behandelend speltherapeut ervoor dat:

  • Er zorgvuldig om wordt gegaan met de persoonlijke en medische gegevens.
  • Onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier.
  • Digitale cliëntengegevens worden opgeslagen in een beveiligde computeromgeving.
  • Via Zilliz een digitaal dossier word bijgehouden, waar ouders toegang toe krijgen.
  • Als er papieren dossiers zijn worden deze bewaard in een afgesloten dossierkast.

   

  Privacy in het dossier


  De behandelend speltherapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik van waarneming, tijdens afwezigheid van de behandeld speltherapeut.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend speltherapeut of administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als de behandelend speltherapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  • De gegevens in het dossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard.

   

  Privacy op de zorgnota


  Als de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan ontvangen ouders een zorgnota. Hierop staan de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat ouders de nota kunnen declareren. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: sessie of consult.
  • De kosten van de behandeling.

   

  Gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of exporteren


  Ouders hebben het recht om het dossier in te zien. Ouders hebben het recht gegevens in het dossier te corrigeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt. De door de behandelend speltherapeut geschreven conclusies of indrukken vallen niet onder het recht op correctie. Daarnaast hebben ouders het recht om informatie uit het dossier te (laten) exporteren, zodat de overdracht aan een andere zorgaanbieder mogelijk wordt. Ouders kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of export sturen naar info@devlinderspeltherapie.nl

   

  Geheimhouding


  Wij hebben als behandelend speltherapeuten een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking te bespreken.

   

  Rechten van het kind


  Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

  Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

   

  Aansprakelijkheid


  De speltherapeut bij de Vlinder Speltherapie is lid van het RBCZ, de NVVS/FVB en handelt naar hun beroepscode. Tevens handelt zij volgens de WKKGZ (Wet, Kwaliteit, Klachten, Geschillen, Zorg) en heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kinderen.

   

  Website & Cookies


  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  De Vlinder Speltherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

  De Vlinder Speltherapie verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.